روستای باغشجرد از نگاه تصویر

روستای باغشجرد در ۶۹ کیلو متری شرق اسفراین . ۱۸ کیلو متری شمال شرقی صفی آبادقراردارد .که دربین روستاهای اطراف جوذقه درشرق روستا .اسفیددر شمال روستا.راوخ درغرب روستا وعباس آباددرجنوب روستا قرار گرفته اند تعدادخانواردراین روستا به ۱۰۰خوانوار میرسه .و جمعییت حدودا ۴۰۰ نفر. .به نقل از بزرگا ن وریش سفیدان تاریخ این روستا مربوط به دوره 6 و 7...